صفحه اصلی » ارتباط با پزشکان » طرح سئوال
هوالشافی
به صفحه مشاوره اینترنتی خانم دکتر برفه ای-متخصص کودکان و نوزادان خوش آمدید _ تلفن تماس :
 
شرح پرسش  پزشکی/  درخواست /  تشکر وقدر داني
 
 

     در سيستم پيشنهادها  
    هيچ انديشه اي کوچک شمرده نمي شود  
    پويايي و بالندگي حق توست  
    يکنواختي و يکسونگري را به تنوع و پويايي تبديل کن  
    شخصيت انعطاف پذير داشته باش  
    نگاه حساس تو رکود و ايستايي را به تحرک و شادابي بدل مي کند  
    هدف هاي خود را دنبال کن  
    افکار خلاق تو پشتوانه رشد و شکوفايي شهرمان است  
    در پي آگاهي هاي مفيد و ارزشمند باش